SZUKAJ   

 
Sprawy w urzędzie

 
Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewan

Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i innymi budynkami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa dla Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poddębice wraz z podległymi jednostkami.

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usługi w zakresie wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie

Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja poddębickiej marki KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, obejmującej organizację sympozjum ...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 111012 E

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego

Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pocztowe .

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2013-03-29 11:07
Ostatnia zmiana: 2013-07-05 16:03
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1390
Wszystkie strony:2017191

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@gmina.poddebice.pl
strona: www.gmina.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej 
Poddębice: Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej, obejmującej program artystyczny w wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepełnosprawnych pn. II Poddębickie Spotkania w Krainie Bez Barier - koncert integracyjny
Numer ogłoszenia: 47951 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poddębice , ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 43 678-25-80, faks 43 678 39 95.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.poddebice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej, obejmującej program artystyczny w wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepełnosprawnych pn. II Poddębickie Spotkania w Krainie Bez Barier - koncert integracyjny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej, obejmującej program artystyczny w wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepełnosprawnych pn. II Poddębickie Spotkania w Krainie Bez Barier - koncert integracyjny. Program artystyczny winien obejmować: a) rozpoczęcie imprezy i prowadzenie jej przez konferansjera; b) występy artystyczne osób niepełnosprawnych - sportowców i artystów estrady polskiej, czas trwania występów 1 godz. 30 minut; c) koncert zespołu suport-owego, czas trwania koncertu 1 godz. 30 minut; d) koncert głównego artysty: DODA - Dorota Rabczewska wraz z zespołem. Czas trwania koncertu: minimum 60 minut + ewentualne bisy; e) zabawa taneczna z DJ-em. Czas trwania zabawy 2 godz. 30 minut; f) zakończenie imprezy. Do obowiązków Wykonawcy w ramach imprezy należy w szczególności: 1) zapewnienie sceny sprawnej technicznie, posiadającej niezbędne atesty, zadaszonej, osłoniętej z trzech stron o wymiarach 12x10m, posiadającej niezależne zasilanie oraz spełniającej wymagania (ridery techniczne) określone przez występujących artystów (montaż, demontaż, obsługa, transport); 2) zapewnienie nagłośnienia scenicznego zgodnego z wymaganiami występujących artystów (montaż, demontaż, obsługa, transport); 3) zapewnienie oświetlenia scenicznego zgodnego z wymaganiami występujących artystów (montaż, demontaż, obsługa, transport); 4) zapewnienie wizualizacji artystycznej sceny (montaż, demontaż, obsługa, transport); 5) zapewnienie artystów i konferansjera zgodnie z § 1 umowy; 6) zapewnienie wynagrodzenia za występ artystów oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z ich występem; 7) udostępnienie sceny, nagłośnienia i oświetlenia dla Zamawiającego na bieżące potrzeby (wystąpienia władz, gości, występy innych zespołów itp.) 8) zapewnienie ochrony imprezy masowej z zachowaniem wymagań określonych przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), w tym: a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w koncercie, w tym artystom na czas trwania prób i w trakcie koncertu; b) zapewnienie ochrony porządku publicznego poprzez ustawienie płotów zaporowych i osłonowych oraz odpowiednią liczbę pracowników ochrony; c) zabezpieczenie terenu dla publiczności, w tym zapewnienie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych; d) zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym i przeciwpożarowym; 9) uzyskania stosownych zezwoleń niezbędnych przy organizacji tego typu imprezy oraz zawarcie umów niezbędnych przy organizacji tego typu imprezy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.) 10) przygotowanie terenu, na którym odbędzie się impreza z zachowaniem wymagań higieniczno-sanitarnych oraz przepisów BHP; 11) wykonanie innych obowiązków spoczywających na organizatorze imprezy masowej a określonych przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 92.31.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Zaparafowany projekt umowy 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. 1)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w części dotyczącej terminu jeżeli wystąpi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie; b) działania siły wyższej; Za okoliczności siły wyższej uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 2)Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. 2.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.poddebice.pl oraz poddebice.signform.pl/poddebice/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2013 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice, pokój nr 116.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Promocja poddębickiej marki KRAINA BEZ BARIER - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2013-03-29
2 Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

2013-03-29
3 Zał. Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

2013-03-29
4 Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

2013-03-29
5 Zał. Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

2013-03-29
6 Zał. Nr 5 Projekt umowy

2013-03-29
7 Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

2013-04-04
8 Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

2013-04-04
9 Zmiana treści SIWZ Zmiana treści SIWZ (1)

2013-04-04
10 Ogłoszenie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2013-04-04
11 Ogłoszenie Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

2013-04-19
12 Ogłoszenie Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

2013-05-07